Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 

  • Hjem
  • Tjenestepensjon

Privat tjenestepensjon

Banklovkommisjonen kom i utredningen ”Pensjonslovene og folketrygdreformen I” (NOU 2010: 6) med forslag til lovendringer for å tilpasse tjenestepensjoner til den nye fleksibiliteten i folketrygden. Finansdepartementet fulgte opp med lover som trådte i kraft 1.1.2011.

Lovendringer gir mulighet til fleksibelt uttak av tjenestepensjon fra 62 år, rett til gradert uttak og rett til fortsatt opptjening ved fortsatt arbeid. Videre er det endrede krav til utbetalingsperiodens lengde.

Loven trådte i kraft fra 1.1.2011. Forsikringsselskapene og pensjonskassene skal kunne foreta utbetalinger av pensjon fra 62 år senest med virkning fra 1. juni 2011.

Banklovkommisjonen arbeider videre med fase 2 og tilpasninger av lovverket for tjenestepensjoner. Arbeidet med ytelsespensjon fortsetter i fase 2, videre vurderes det om det skal åpnes for en ny type produkter (omtalt som hybridprodukter) som vil være en mellomting mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon. I fase 2 ser man også se på knekkpunkt og maksimalt sparenivå for innskuddspensjonsordninger.

Det er forventet at arbeidet med fase 2 i Banklovkommisjonen vil foregå frem til sommeren 2011. 


NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser