Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Uførepensjon

Når det gjelder uførepensjonen i folketrygden kan det også ventes store endringer. En utredning i 2007 (NOU 2007:4) kom med forslag til ny modell for beregning av uførepensjon og ny modell for opptjening av alderspensjon mens man er ufør.
Det antas at Arbeidsdepartementet  vil komme med et lovforslag om uførhet i løpet av våren 2011. Siden lovforslaget ennå ikke foreligger er hovedpunktene fra NOU 2007:4 gjengitt nedenfor.

Innføres den nye opptjeningsmodellen for uførestønad, vil dette kunne endre behovet for uførepensjon fra tjenestepensjonsordninger.

Ny beregningsmodell for uførepensjon (forslag i NOU 2007:4)
Uførepensjon (i NOUen omtalt som uførestønad) vil ikke lenger være koblet mot alderspensjonsnivået.
Uførestønaden er foreslått beregnet som en prosentandel av tidligere inntekt 

  • 66 prosent av inntektsgrunnlag inntil 6 G.
  • Tidligere inntekt beregnes som gjennomsnittet av inntekten i de tre beste av de fem siste årene før uførhet.
  • Uførestønaden skattlegges som lønnsinntekt.
  • Avkorting proporsjonalt for arbeidsinntekt over et minstenivå.

Opptjening av alderspensjon for uføre (forslag i NOU 2007:4)
Det er foreslått at uføre skal tjene opp til alderspensjon på samme måte som yrkesaktive.
Pensjonsgivende inntekt anbefales å være tidligere inntekt (den inntekt som benyttes for beregning av uførestønad). Alderspensjon tjenes opp for inntekt inntil 7,1 G.
Når det gjelder overgang fra uførestønad til alderspensjon ble det foreslått to hovedmodeller, enten ved 62 år eller ved 67 år.

Midlertidige tilpasninger for uførepensjonisters alderspensjon fra 1.1.2011
Fra 1.1.2011 innføres fleksibel alderspensjon som et ledd i pensjonsreformen. Det gis da mulighet til uttak av alderspensjon fra 62 år. Inntil det nye regelverket for uføreytelser er på plass er det behov for midlertidig tilpasning til denne nye fleksibiliteten. Midlertidige løsning:

  • Uførepensjon utbetales til 67 år.
  • Uførepensjonister med gradert uførepensjon skal kunne benytte seg av fleksibel alderspensjon fra 62 år. Summen av uføregrad og grad for uttak av alderspensjon skal ikke overstige 100 prosent. 
  • Uføres alderspensjon er foreslått levealdersjustert.

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser