Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 

  • Hjem
  • Om pensjonsreformen

Om pensjonsreformen

Pensjonsreformen er den største og viktigste omleggingen av det norske pensjonssystemet siden innføringen av folketrygden i 1967. Pensjonsreformen vil gjelde hele pensjonssystemet.

Regjeringen startet arbeidet med pensjonsreformen i 2001. En viktig bakgrunn for reformen er at økt levealder i befolkningen vil føre til at det i fremtiden blir stadig færre yrkesaktive i forhold til antall pensjonister.

Et hovedprinsipp i ny folketrygdmodell er at det skal lønne seg å arbeide. Dette søkes oppnådd gjennom en modell som bygger på prinsipper om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon mellom 62 og 75 år. En annen viktig endring er muligheten til fritt å kunne kombinere arbeid og pensjon.

I tillegg til nytt regelverk for alderspensjon i folketrygden og AFP, vil det også skje tilpasninger av folketrygdens ytelser til uføre og etterlatte, tjenestepensjonsordningene. Det har også kommet endringer i skattereglene.


NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser