Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Folketrygd

Pensjonsreformen er den største og viktigste omleggingen av det norske pensjonssystemet siden innføringen av folketrygden i 1967. Et hovedmål med ny folketrygdmodell er at den skal stimulere oss til å stå lenger i arbeid.

Ny folketrygd trer i kraft
Fra dette tidspunktet kan nesten alle personer som har fylt 62 år starte uttak av fleksibel alderspensjon. Videre er levealdersjustering og ny regulering innført i 2011. Når det gjelder ny opptjeningsmodell ble denne innført i 2010 for de årskullene som er omfattet av den nye modellen.

Nytt regelverk for alderspensjon i folketrygden innebærer følgende hovedendringer i forhold til gammel modell:

  • Mulighet for å kombinere arbeid og pensjon
  • Fleksibelt uttak fra 62 år
  • Ny opptjeningsmodell
  • Levealdersjustering
  • Nytt regelverk for regulering

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser