Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Tilpasning av foretakspensjonsloven (ytelsespensjon) til pensjonsreformen

Fase 1

Overgangsløsning
I fase 1 innføres en overgangsløsning for ytelsespensjon

 • ”Pensjonsalder” erstattes med ”opptjeningsalder” i loven når det gjelder å definere skjæringspunkt for opptjening
 • I midlertidig løsning videreføres gammel modell for beregnet folketrygd

Uttak

 • Uttak kan skje fra 62 år, eller man kan vente med å ta ut pensjon (62-75 år)
   
 • Man kan starte uttak av tjenestepensjon samtidig som man fortsetter å arbeide
   
 • Omregning av pensjon på grunnlag av premiereserve på uttakstidspunktet
  - Utsatt uttak gir høyere årlig pensjon
   
 • Man kan ta ut gradert pensjon 
  - Uttaksgrad kan endres ved 67 år. Deretter i samsvar med pensjonsordningens regelverk.
  - Kan når som helst ta fullt uttak
   
 • Minstekrav for utbetaling ved gradert uttak er 0,2 G
   
 • Hvis ytelsesordningen har livsvarig utbetaling kan den ikke endres til å bli opphørende
   
 • Det gis anledning til å ta standardisert seleksjonsfradrag ved tidlig uttak

Opptjening

 • Opptjening av pensjon fortsetter så lenge man er i jobb
  - Fortsatt opptjening hvis man er i jobb selv om man har startet uttak
  - Øvre grense for videre opptjening i en ytelsespensjonordning settes til 75 år
   
 • For arbeidstaker som har nådd opptjeningsalder og fortsetter i stilling i foretaket
  -  Hvis arbeidstaker ikke har full tjenestetid:
  Godskrives tjenestetid år for år i foretakspensjonsordningen frem til 75 år
  Endring i lønn og grunnbeløpet hensyntas ikke ved beregning av opptjent pensjon
  - Hvis arbeidstaker har nådd full tjenestetid:
  Kan flyttes over i en annen pensjonsordning som tilfredsstiller minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon (opptjening av alderspensjon i foretakspensjonsordningen på særskilte vilkår, i pensjonsordning med engangsbetalt alderspensjon eller pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven)
   
 • Alderspensjonister som har sluttet å jobbe skal ikke være medlem i ordningen
  - Overgangsregler for de som er født før desember 1948 
 • Premiefritak vil gjelde til 67 år
   

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser