Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Hva gir rett til AFP?

Hvem har rett til ny AFP?
Den ansatte må fylle følgende krav for å ha rett til AFP:

• Må på uttakstidspunktet og i de siste tre årene før dette tidspunktet ha vært ansatt og reell arbeidstaker i bedrift som er tilsluttet Fellesordningen for AFP.

• Ansiennitetsperiode: Ved fylte 62 år må den ansatte ha vært med i ordningen i minst syv av de siste ni årene.

          For årskullene 1944-1954 vil det gjelde følgende overgangsregler:
          - 1944-51:   3 av siste 5 år
          - 1952:   4 av siste 6 år
          - 1953:   5 av siste 7 år
          - 1954:   6 av siste 8 år
          - 1955 eller senere: 7 av siste 9 år

• På uttakstidpunktet må den ansatte ha en årsinntekt på mer enn 1 G. Vedkommende må også ha hatt en inntekt over 1 G det foregående inntektsåret. 

• For ansiennitetsperioden og de tre siste årene før man tar ut AFP må man ha hatt minst en 20 prosent stilling.

• De som har mottatt uførepensjon etter fylte 62 år kan ikke få ny AFP. For de som er født mellom 1944-1948 gjelder egne regler.

For fullstendig regelverk se Fellesordningen www.nyafp.no.


NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser