Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Beregningsmodell for ny AFP

Beregningsmodell

  • AFP beregnes som en ytelse på 0,314 prosent av årets inntekt opptil 7,1 G.
  • Inntekt ut det kalenderåret man fyller 61 år teller med i beregningen.
  • AFP er ikke en sikret rettighet i samme forstand som folketrygden eller for eksempel en tjenestepensjon.

Kronetillegg

  • Ved uttak av AFP før 67 år vil man få et fast kronetillegg på 19 200 kroner i året. Dette ytes til måneden arbeidstaker fyller 67 år.
  • Kronetillegget reguleres ikke.
  • Utbetaling av kronetillegg ”bruker av potten” til den livsvarige AFP-pensjonen. Selv om man venter med uttak av AFP til etter 67 år vil man derfor ikke gå glipp av noe samlet sett.

Kompensasjonstillegg

  • Kompensasjonstillegg er et livsvarig tillegg som ytes til personer i årskullene 1944-1962. Kompensasjonstillegget må tas ut sammen med AFP-pensjonen.
  • Fastsettes med utgangspunkt i et referansebeløp: 

          -  10 000 kroner for 1948. Økes med 400 kroner for hvert årskull i årene 1949 til 1953
          -  Fra 1947 til 1944 reduseres beløpet gradvis
          -  Fra 1954 til 1962 reduseres beløpet gradvis

  • Kompensasjonstillegget tilsvarer referansebeløpet delt på særskilte forholdstall (normert til 1 ved 62 år for hvert årskull)

Regulering
AFP vil reguleres etter samme prinsipper som alderspensjonen i folketrygden.

 


NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser