Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Forslag til nye fripoliseregler

Banklovkommisjonen foreslo i dag enkelte endringer i regler om fripoliser. NHO er fornøyd med at utredningen ikke inneholder forslag som ville medført vesentlige belastninger for bedriftene.

Som følge av et kommende EU-direktiv om endrede soliditetsregler, kalt Solvens II, ventes livsforsikringsselskap og pensjonskasser å få vesentlig økte kapitalkrav. Situasjonen er spesielt utfordrende på grunn av det lave rentenivået. Kapitalkrav knyttet til fripoliser kan bli særlig krevende.

Banklovkommisjonen har søkt etter mulige endringer i foretakspensjonsloven som kan bidra til å bremse utstedelse av fripoliser, og at utstedte fripoliser kan ha egenskaper som er bedre tilpasset kapitalkravene.

NHO har jobbet aktivt for at bedriftene ikke skal bli påført belastninger som følge av de mulige endringene. Enkelte forslag som NHO fant urimelige ble dermed ikke fremmet i utredningen.

Forslag som ble fremmet av Banklovkommisjonen er:

  1. Fripoliseinnehavere kan avtale med pensjonsinnretningen at fripolisen forvaltes med investeringsvalg. Rentegaranti for alderspensjonsrettighetene vil da opphøre. Informasjonsplikt vil være vesentlig.
     
  2. Hvis opptjent premiereserve knyttet til alderspensjonen er mindre enn 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G) kan forsikringsselskapet i dag overføre pensjonsrettighetene til en individuell pensjonsavtale i stedet for å utstede fripoliser. Banklovkommisjonen foreslår at terskelnivået heves til 150 prosent av G, noe som tilsvarer omtrent 120.000 kroner. For å sikre at arbeidstakere med lang tjenestetid får utstedt fripolise foreslås en regel om at medlem som har minst 8 års medlemstid i pensjonsinnretningen alltid kan kreve fripolise utstedt.
     
  3. Foretakspensjonsloven har flere regler som skal motvirke at det blir utbetalt for små årlige alderspensjonsytelser. Blant annet kan livsvarige ytelser med årlig utbetaling mindre enn 20 prosent av G gjøres om til opphørende ytelser dersom dette er hjemlet i regelverket for pensjonsordningen, eller pensjonsinnretningen og pensjonisten er enige om det. Banklovkommisjonen foreslår å heve terskelnivået til 30 prosent av G. (Det er egne regler for ytelser som i utgangspunktet er opphørende.)

Banklovkommisjonen jobber nå videre med å komme frem til løsninger for tilpasninger av tjenestepensjoner til pensjonsreformen.

Det er viktig at bedrifter med ytelsespensjoner løpende vurderer sine forpliktelser på pensjonsområdet. NHO ser at det fremover blir kostnadsøkninger for ytelsespensjonsordninger (bl.a. nedsatt maksimal beregningsrente fra 1.1.2012 og forventet styrking av dødelighetstariffen). Videre medfører lavrentesituasjonen økte kostnader med en ytelsespensjon. Fra 2013 vil det komme nye regnskapsregler som også kan påvirke bedriftens situasjon.

Finansdepartementet sender utredningen på høring. Det siktes på å fremme lovforslag i løpet av høsten 2012, slik at endringene kan tre i kraft fra 1. januar 2013.

Les mer på Finansdepartementets nettside: NOU 2012:5 Fripoliser og kapitalkrav

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser