Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Regelverk for utbetaling av sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger

Hvordan blir det nye regelverket for utbetaling av sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger for arbeidstakere som har startet uttaket av alderspensjon parallelt med at de fortsetter i jobb?

Svar:
Regjeringen har lagt frem et forslag til endringer som skal gjelde fra 1.1.2011.
I lovforslaget foreslås det at det skal være mulig å motta korttidsytelsene sykepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger samtidig som man mottar alderspensjon fra folketrygden og ny AFP (privat sektor).

Videre er det sagt at man viderefører aldersgrensene for korttidsytelsene. For dagpenger er det foreslått å oppheve særreglene for dagpengemottakere over 64 år.

Lovforslaget som nå ligger på bordet vil gi midlertidige tilpasninger. Høringsnotat er varslet våren 2011.

Les mer om forslag til nytt regelverk på NAVs side

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser