Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Hva menes med vesentlig ulempe i forbindelse med seniorers rett til redusert arbeistid (AML §10-2(4))?

Svar:
Forutsetningen for at man kan kreve redusert arbeidstid, er at den reduserte arbeidstiden kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Hvorvidt det foreligger vesentlig ulempe må bero på en konkret skjønnsmessig vurdering. Dette innebærer at man må foreta en avveining av partenes interesser, det vil si arbeidstakerens interesse av kortere arbeidstid mot bedriftens interesse av at arbeidstakeren arbeider full tid.

I og med at det stilles krav om vesentlig ulempe må arbeidsgiveren akseptere en generell ulempe, for eksempel ved å tilsette ekstra personale eller gjennomføre en viss omorganisering av arbeidet.

Når ulempene for virksomheten skal vurderes, vil både arbeidstakerens stilling, arbeidsoppgaver og omfang måtte tas i betraktning. Hvordan den ønskede arbeidstidsreduksjonen skal tas ut vil spille inn. Bedriftens størrelse er også et moment i vurderingen. Det vil kunne oppleves vanskeligere for små bedrifter å finne løsninger. Videre kan det være relevant for vurderingen hvorvidt det allerede er mange i bedriften som har redusert arbeidstid.

Det er arbeidsgiveren som i første omgang avgjør kravet om redusert arbeidstid. Bedriften må ha rimelig tid på seg til å vurdere søknaden og til å innrette seg på å gjennomføre den omleggingen det medfører. Før avgjørelse treffes, kan arbeidsgiveren drøfte saken med arbeidstakeren.

Dersom arbeidstakeren og arbeidsgiveren ikke blir enige, kan hver av partene bringe saken inn for en egen tvisteløsningsnemnd. For nærmere informasjon om denne, samt frister for å fremme krav for nemnda, se www.arbeidstilsynet.no.
Les mer om redusert arbeidstid på nho.no

 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser