Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Bør arbeidstakere som er 62 år, gå av med AFP nå eller vente til neste år?

Vil det lønne seg for arbeidstakere som kan velge å gå av på nåværende AFP-ordning i 2010 å gjøre dette, eller er de best tjent med å vente med å pensjonere seg til den nye ordningen trer i kraft fra årsskiftet ?

Svar:
Som arbeidsgiver bør man være svært forsiktig med å gi råd til sine ansatte i slike spørsmål, men generelt kan man si at dersom arbeidstaker har til hensikt å ha inntektsgivende arbeid etter at man har fylt 62 år, så kan det lønne seg å vente med å ta ut pensjon til etter 1.1.2011.

Dagens regelverk tillater i svært liten grad at  AFP-pensjonister har lønnsinntekt, uten at dette fører til en avkorting av ytelsene.

Dette kan du lese mer om på hjemmesidene til Fellesordningen for AFP

Les mer om gammel og ny AFP i privat sektor på Arbeidsdepartementets side.

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser