Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Redusert arbeidstid

Rett til redusert arbeidstid?
Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere som har fylt 62 år, rett til redusert arbeidstid, så sant det ikke medfører såkalt vesentlig ulempe for bedriften.

”Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten (…)” Arbeidsmiljøloven §10-2 (4)

En effekt av pensjonsreformen kan være at flere ønsker å jobbe mindre, fordi de kan starte uttak av alderspensjon fra folketrygden, helt eller delvis, samtidig som de jobber videre.

Det kan være lurt å være godt forberedt på denne type henvendelser. NHOs region- og landsforeninger gir medlemmer arbeidsrettslige råd.

Vesentlig ulempe
Hva som er vesentlig ulempe, blir en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Bevisbyrden for at dette blir definert som vesentlig ulempe, ligger på arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke bli enige, kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemda.

Tvisteløsningsnemda
Tvisteløsningsnemda er et selvstendig forvaltningsorgan som er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet administrativt. Nemda fatter vedtak i saker om blant annet utvidet stilling for deltidsansatte, rett til fritak for nattarbeid, rett til redusert arbeidstid, og rett til utdanningspermisjon på bakgrunn av de hjemmelsgrunnlagene som ligger i arbeidsmiljøloven.

Ta kurset og se hva avdelingsleder Jan ønsker og hvordan bedriften hans håndterer dette.

 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser