Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Ny AFP for privat sektor

For bedrifter med AFP-ordning er det i og for seg ikke noe nytt at ansatte kan slutte ved 62 år. Det som er nytt er at de kan fortsette å jobbe – fullt eller redusert- og samtidig ta ut både AFP og alderspensjon fra folketrygden. Med pensjonsreformen er det derfor ikke lenger naturlig å bruke begrepet ”å gå av med” AFP. En forutsetning for å starte uttak er at den ansatte har nok opptjening og oppfyller kravene til AFP. For å få ny AFP må uttaket starte etter 1.1.2011.

AFP-ordningen i privat sektor er endret fra å være en tidligpensjonsordning for de mellom 62 og 67 til å bli en livsvarig tilleggspensjon. Ny AFP kan bare tas ut i kombinasjon med hel eller gradert alderspensjon fra folketrygden

Dagens AFP


Ny AFP

* Når det gjelder tilpasning av lovverket for tjenestepensjon til pensjonsreformen er dette p.t. ikke på plass og det er derfor ikke avklart hvorvidt det vil være mulig å starte uttak fra 62 år. Ytelsene fra en tjenestepensjon kan være livsvarig eller opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP)

Hvem har rett til ny AFP?

  • Må på uttakstidspunktet og i de tre siste årene før dette tidspunktet sammenhengende ha være ansatt og reell arbeidstaker i bedrift som er med i AFP-ordningen
  • Ved fylte 62 år må den ansatte må ha vært med i ordningen i minst 7 av de siste 9 årene (se overgangsregler)
  • For ansiennitetsperioden og de tre siste årene før man tar ut AFP må man ha hatt minst en 20 prosent stilling
  • På uttakstidspunktet ha en inntekt, samt inntekt foregående år, som omregnet til årsinntekt overstiger grunnbeløpet
  • For fullstendig regelverk, se nyafp.no

For bedriftene kan det være nyttig å tenke gjennom og kartlegge effekten av endringene i AFP-ordningen. Kanskje vil flere ansatte ønske å fortsette å jobbe helt eller delvis etter passerte 62 år?

Når det gjelder premie for ny AFP vil den beregnes ut fra en prosentsats av den ansattes inntekt. Det skal betales premie av den del av utbetalingene til den enkelte i det foregående inntektsår som ligger mellom 1 og 7,1 G av gjennomsnittelig grunnbeløp. Det skal betales premie for ansatte til og med det året de fyller 61 år. Det er ingen egenandel i ny AFP-ordning. For premie til gammel AFP vil det gjelde egne regler. For nærmere detaljer se denne siden hos nyafp.no.

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser