Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Jobbe etter 67 år

Har de ansatte rett til å jobbe lenger enn 67 år?
Nei, reformen gir ingen rett for arbeidstakere til å jobbe lenger. Selv om pensjonsreformen gjør det mulig å tjene opp pensjon i folketrygden helt til 75 års alder*, har ikke retten til å fortsette i jobb blitt endret.

Hvordan reguleres aldersgrensene i arbeidsmiljøloven?
Generelt er det slik at aldersgrense kan følge av lov, tariffavtale eller en bedriftsfastsatt avtale. Dersom det ikke foreligger noe annet grunnlag, vil aldersgrensen ifølge arbeidsmiljøloven være 70 år. Arbeidsforholdet kan da avsluttes når arbeidstaker fyller 70 år.

Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 13-3 andre ledd.

Hvilket handlingsrom har bedriften?
Mange arbeidsplasser har 67 år som aldersgrense. En aldersgrense under 70 år er bare lovlig dersom den er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende. En aldersgrense som er knyttet opp mot en tjenestepensjonsordning, vil gjennomgående stå sterkere enn dersom slike ordninger ikke er knyttet til avgangstidspunktet.

Det er viktig å være klar over at hvis noen gis muligheten til å fortsette utover den fastsatte grense, kan det skape presedens. Da kan det bli vanskelig å avslå liknende ønsker fra andre. Dette er en risiko som man i så fall må vurdere nøye, for her er rettsreglene foreløpig uklare.

* Bemerk at de årskullene som har gammel opptjeningsmodell, fortsatt når full opptjening etter 40 år. Eventuell AFP-opptjening går til og med 61 år.

 Sjekkliste – Aldersgrense:

  • Undersøk om bedriftens praksis er i samsvar med aldersgrensen
  • Vær tydelig i kommunikasjonen med de ansatte – understrek at pensjonsreformen ikke medfører noen endring for bedriftens aldersgrense
  • Kartlegg seniorenes kompetanse og arbeidsområder og vurder hvordan det kan skapes kontinuitet i kompetansen
  • Snakk med de aktuelle ansatte i god tid i forveien
  • Vær klar over at unntak kan skape presedens

67 eller 70 år? - Les NHOs kommentar til Gjensidige-dommen på nho.no

Ta vårt interaktive kurs og se hvordan bedriften håndterer Ingers ønske.

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser