Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Opptjening

Ny opptjeningsmodell er svært forskjellig fra den opptjeningsmodellen som vi kjente fra tidligere. Det vil skje en gradvis innfasing av nye opptjeningsregler.

Er du født mellom 1943 og 1953 får du opptjening etter gammelt regelverk .

 • Beregning av pensjonspoeng
 • 40 opptjeningsår for full pensjon.
 • Pensjon beregnes etter 20 beste år med inntekt.

Er du født mellom 1954 og 1962 får du opptjening etter både gammelt og nytt regelverk.

 • 1954: 10 prosent nytt og 90 prosent gammelt regelverk.
 • 1955: 20 prosent nytt og 80 prosent gammelt regelverk. 
 • 1962: 90 prosent nytt og 10 prosent gammelt regelverk .

Er du født i 1963 eller senere får du opptjening etter nytt regelverk.

 • Opptjening for alle år med pensjonsgivende inntekt fra 13 år til 75 år.
 •  Alle år teller like mye.

Den nye opptjeningsmodellen fungerer slik at man tjener opp en inntektspensjon på bakgrunn av pensjonsgivende inntekt. Inntektspensjonen fra de enkelte år bygges opp til å utgjøre en pensjonsbeholdning. En garantipensjon skal sikre alle et akseptabelt pensjonsnivå.

Inntektspensjon

 • Inntektspensjon tjenes opp med 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G.
 • Avtjent verneplikt gir opptjening 18,1 prosent av inntekt tilsvarende 2,5 G.
 • Dagpenger ved arbeidsledighet gir opptjening 18,1 prosent av inntekt før arbeidsledighet.
 • Omsorgsarbeid gir opptjening 18,1 prosent av inntekt tilsvarende 4,5 G.

Pensjonsbeholdning

 • Pensjonsbeholdningen bygges opp av hvert års inntektspensjon.
 • Opptjente rettigheter reguleres.
 • Pensjonsbeholdningen benyttes til utbetaling av pensjon.

Garantipensjon
Skal sikre alle et akseptabelt pensjonsnivå, også de som har liten eller ingen opptjent inntektspensjon. Garantipensjon tilsvarer det som i gammelt system ble kalt minstepensjon. Garantipensjonen vil bli redusert med 80 prosent av opptjent inntektspensjon.

Regulering

 • Nye reguleringsregler gjelder for alle, også de som har blitt alderspensjonister før 2011.
 • Opptjente rettigheter i pensjonsbeholdningen reguleres i takt med lønnsvekst i samfunnet.
 • Under utbetaling vil inntektspensjon reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent.
 • Egne regler gjelder for regulering av garantipensjon. 

   

 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser