Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


Uttak

Med pensjonsreformen innføres ny fleksibilitet når det gjelder uttak av pensjon.

Fleksibelt uttak av pensjon

  • Alderspensjon kan tas ut fra 62 år dersom opptjeningen er høy nok.
  • Videre kan man velge mellom å ta ut hel eller gradert pensjon.
  • Man kan fritt kombinere arbeid og pensjon.
  • Hvis man fortsetter å jobbe etter å ha startet uttak av pensjon vil dette kunne gi fortsatt opptjening.

Uttaksmodellen er utformet nøytralt noe som innebærer at nåverdien av den samlede pensjonen man får utbetalt (gitt forventet levealder) vil være lik uavhengig av hvorvidt man har startet uttaket tidlig eller sent, eller om pensjonen tas ut gradert eller ikke. 

Hvem kan ta ut før 67?
For å kunne starte uttak av alderspensjon fra folketrygden før 67 år må opptjeningen være høy nok. Kravet er at pensjonsnivået ved 67 år (inkl. livsvarig del av evt. AFP) minimum tilsvarer nivået på full garantipensjon.

Beregning av årlig pensjonsutbetaling
For pensjon tjent opp etter ny opptjeningsmodell vil årlig pensjon beregnes ved å dele pensjonsbeholdningen på et delingstall som uttrykker forventet antall leveår som pensjonist.

For pensjon opptjent etter gamle regler vil årlig pensjon beregnes ut fra 20 beste pensjonspoeng og justeres med et forholdstall.

Delingstall/forholdstall
Delingstall benyttes for opptjent pensjon etter ny modell, mens for opptjening etter gammel modell benyttes forholdstall.
Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist.
Hvert årskull får ved fylte 61 år et sett med delingstall for 62 til 75 år. Delingstallene fastsettes basert på statistiske beregninger (SSB).

Delingstall/forholdstall avhenger av to hovedfaktorer:
     1. Levealdersjustering – hvor lenge forventes ditt årskull å leve? For eksempel vil et ungt årskull forventes å leve lenger og de vil da få et høyere delingstall/forholdstall.
     2. Tidspunkt for uttak av pensjon: For eksempel vil tidlig uttak innebære utbetaling over flere år, altså et høyt delingstall/forholdstall.

Jo høyere delingstall/forholdstall jo lavere livsvarig årlig pensjon

Levealdersjustering
Alderspensjonen blir justert i forhold til hvor lenge det enkelte årskull forventes å leve. Etter hvert som årskullene forventes å leve lenger vil man måtte arbeide lenger for å opprettholde pensjonsnivået.
En effekt av levealdersjusteringen vil for eksempel være at en som er født i 1973 må jobbe nesten ett år lenger enn en som er født i 1963 for å oppnå samme pensjonsnivå.

Levealdersjusteringen vil innføres gradvis for årskullene 1943-1962 (på andel som er opptjent etter gammel modell). Dette kom som følge av lønnsoppgjøret i 2008. Selve levealdersjusteringen skjer gjennom forholdstall/delingstall for et årskull.  

Gradert pensjon
Mulig å ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent pensjon.

Endre uttak av pensjon
Uttaksgraden kan endres hver tolvte måned. Endring til 100 prosent uttak eller stans av uttak kan skje på ethvert tidspunkt.

Kombinasjon av arbeid og pensjon
Man kan fritt kombinere arbeid og pensjon.

Uttak av pensjon og videre opptjening
Hvis man fortsetter i arbeid etter startet uttak av pensjon får man fortsatt opptjening.

For opptjening av pensjon etter ny modell gjelder:
Ved videre opptjening etter uttak omregnes pensjonen etter følgende regler:

  • For helt uttak: Økning i pensjonsbeholdningen gjøres om til årlig ytelse ved hjelp av delingstallet ved omregningstidspunktet, og legges til innetektspensjonen.
  • For gradert uttak: Pensjonsopptjeningen tilføres pensjonsbeholdningen og omregnes til pensjon når uttaksgraden endres.

Hvis du tilhører årskull som får opptjening etter gammel modell vil man få fortsatt opptjening gitt at man ikke allerede har nådd full opptjening (40 år/20 beste år).

Regulering

  • Nye reguleringsregler gjelder for alle, også de som har blitt alderspensjonister før 2011.
  • Opptjente rettigheter i pensjonsbeholdningen reguleres i takt med lønnsvekst i samfunnet.
  • Under utbetaling vil inntektspensjon reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent.
  • Egne regler gjelder for regulering av garantipensjon.


 

NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser