Til www.naeringslivetsskole.no
Til www.nho.no

Søk

Du er her: 


AFP (avtalefestet pensjon)

AFP er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Retten til AFP forutsetter at man jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale der AFP inngår.

Ny AFP fra 1. januar 2011
AFP i privat sektor utbetales som en livsvarig tilleggspensjon gitt at man har startet uttaket 1.1.2011 eller senere. Det vil bli anledning til å kombinere arbeid med uttak av alderspensjon fra folketrygden og ny AFP uten at dette medfører avkorting.

Gammel eller ny AFP-ordning?
Ansatte som er født mellom 1944 og desember 1948 kan omfattes av både gammel og ny ordning. Hvis kravene til begge ordningene er oppfylt kan man velge hvilken man vil ha. Siste anledning til å ta ut gammel  AFP var 1. desember 2010. Hvis den ansatte har startet uttak av gammel AFP er det ikke mulig å senere velge ny AFP. Med gammel AFP vil det ikke være mulig å kombinere AFP med videre arbeid uten at dette medfører avkorting.

Mer informasjon
For mer informasjon om AFP for privat sektor henvises også til Fellesordningen for AFP og deres nettside www.nyafp.no.
Bemerk at for offentlig sektor vil det gjelde helt andre regler.


NHO  |  Næringslivets Skole
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Telefon: 23 08 80 00, Telefaks: 23 08 80 01   www.nho.no | www.naeringslivetsskole.no

Juridiske betingelser